Algemene voorwaarden Bureau Snugger

1. Algemeen
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor presentaties, trainingen, advies of andere werkzaamheden tussen Bureau Snugger en opdrachtgever.

2. Grondslag
 Offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht of training is gedeeld. 

3. Annuleringsregeling trainingen en masterclasses
Annuleren kan op ieder moment voor aanvang van de training, maar heeft soms financiële gevolgen voor de opdrachtgever. Annuleren kan schriftelijk via e-mail en what's app of telefonisch door even te bellen. De annuleringskosten:
- Tot 10 dagen voor aanvang van de training of het event: Je betaalt 50% van de totale kosten
- Tot 5 dagen voor aanvang van de training of het event: Je betaalt 70% van de totale kosten
- Tot 2 dagen voor aanvang van de training of het event: Je betaalt 80% van de totale kosten
- Korter dan 2 dagen voor aanvang van de training of het event: geen restitutie mogelijk
(ik heb alles voorbereid én mijn agenda geblokkeerd voor andere klussen)

4. Annulering door Bureau Snugger 
Annuleren door Bureau Snugger in verband met overmacht (bijv. ziekte, pandemie of overige geldige redenen), leidt tot teruggave van 100% van de kosten.

5. Trainingen en workshops
Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Bureau Snugger gestelde wensen.

Voor trainingen en masterclasses wordt in overleg een geschikte trainingslocatie gereserveerd. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

Voor trainingen en masterclasses gelden schriftelijke overeengekomen prijzen, tussen opdrachtgever en Bureau Snugger. Eventuele reis- en verblijfskosten worden vooraf opgenomen in de offerte en doorberekend indien afgesproken.

Bureau Snugger heeft een inspanningsverplichting, tenzij anders is overeengekomen. Bureau Snugger garandeert in geen geval resultaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Deelnemers die tijdens een training of masterclass niet continu aanwezig zijn (door ziekte, overmacht of door welke reden dan ook), blijven de totale kosten verschuldigd. 

6. Tarieven en kosten van de opdracht
 In de prijzen, zoals opgenomen in de offertes of salespagina’s, zijn inbegrepen de reisuren en trainingsmateriaal. Wanneer kosten voor reizen en verblijven niet zijn inbegrepen, worden ze apart vermeld in de offerte.

7. Betalingsvoorwaarden
 Betaling dient te worden gedaan binnen dertig dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, wordt er een incassobureau ingeschakeld.

8. Intellectueel eigendom
 De intellectuele eigendomsrechten van trainingsmateriaal, tips, modellen en stappenplannen blijven te allen tijde bij Bureau Snugger. De presentatie mag gedeeld worden met deelnemers. Materialen mogen niet gedeeld worden met een groter publiek. Indien de opdrachtgever dit artikel overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Bureau Snugger een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast € 75,- voor elke dag die de overtreding voortduurt.

Modellen, technieken, tools en trainingsmateriaal, die zijn gebruikt voor trainingen of opdrachten, zijn vrij te gebruiken door opdrachtgever, mits ze niet worden vermenigvuldigd, gedeeld met derden (online of offline) of verkocht. Alle materialen blijven alléén voor eigen gebruik van de opdrachtgever, om na de training of masterclass nog eens terug te blikken op relevante informatie.

9. Aansprakelijkheid
 Bureau Snugger is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van nalatigheid in deskundigheid. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat op de offerte vermeld staat. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een week na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

10. Toepasselijk recht
 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.